Премини към основното съдържание

Примерен образец на обяснителна записка към проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

 

ВИД НА ИЗМЕНЕНИЕТО:

/Делба, разделяне, нанасяне на самостоятелен обект, отстраняване на непълнота или грешка, отстраняване на явна фактическа грешка, нанасяне на ПУП, други /

 

ОБЕКТ:

/Поземлен имот/сграда/самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура, идентификатор………………………/

 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на

гр. (с.) ……………………………, община…………….……….., област……..……………, землище ………………….. , махала…………….

 

Собственик/лице с правен интерес ………………….……………………………………………

/име, наименование/

 

Възложител на проекта: …………………………………………………………………...…..…

/име, наименование/

ЕИК/ЕГН ………………………..…, адрес .....................................................................................

 

Изработил проекта: ………………………………………………………………………………

/име, наименование/

вписан в Регистъра на правоспособните лица с №………………, съгласно Заповед №  …………….…/……............г. на изпълнителния директор на АГКК,

застрахователна полица № ………… от …………. г.

/посочват се данни за застрахователната полица или се прилага копие  на застрахователната полица/

Обхвата и цел на проекта:

……………………………………………………………………………………………...

/описва се накратко в какво се изразява изменението и каква е целта за неговото извършване/

Пример: Изменение в кадастралната карта на североизточната граница на поземлен имот с идентификатор …………………., в съответствие с границата на УПИ ………  по действащия регулационен план на ………………….., одобрен ……………………. на ………….

 

Засегнати имоти: ………………………………………………………………………………..

/идентификатори/

 

Основание за изменението:……………………………………………………………………

/кратка обосновка на изменението, с посочване на правно основание, документи, обосноваващи извършваното изменение и др. /

Напр.: Отразяване границите на имот с идентификатор 68134.1377.…. .… , във връзка чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър, съгласно документите, доказващи правата на собственост на заявителя, вписан в Агенция по вписванията, нотариален акт №5, том XXLC, дело 34278/2005г., съдебно решение на ……………………… по дело 12453/2012г., и т.н. ………………………

 

Изпълнение на проекта:

/Посочват се всички извършени дейности за изработване на проекта и съществуващото положение на имотите, предмет на проекта/

 

 

Материали и данни, използвани за изработване на проекта:

 

/посочват се изходните материали и данни,  използвани  за изработване на  проекта – във връзка с  чл.75, ал.1, т. 5, 7, 8, 9 и ал. 8, т. 3 и 4 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри –/

1. Вх. № на заявление за определяне и запазване на идентификатор (копие не се прилага)

 

2. Вх. № на заявление за предоставяне на копие на КК в цифров вид (копие не се прилага)

 

3. Вх. № на заявление за издаване на извадка от кадастрален регистър на точките от работната геодезична основа (копие не се прилага).

 

- Използван метод за измерванията  и обработка на измерванията съгласно  чл. 75, ал. 8 т. 4 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. (Напр.: Обработката на данните от ГНСС измерванията и изравнението на мрежата е извършено с лицензираната програма Trimble Business Center. При изравнението се изравняват фигури с независими или частично зависими вектори. Всички точки са определени в Координатна система БГС 2005.)

 

Представени материали:

 

1. Проект за изменение на кадастралната карта, вкл. координати на нови подробни точки и координати на подробните точки, ограничаващи изменението.

Схемата /скицата е показана в М1:500, в Координатна система БГС2005 и обхваща....

2. Комбинирана скица за имот с идентификатор ………………….. и извадка от регулационен план и/или скица към НА...

3. Цифров модел в CAD 4. ..... - формат на оптичен носител.

4. …………………………………………………………………

 

 

Съставил:                             

 

/................./

slogan bg