Запис в регистъра на недвижимите имоти държавна собственост, предоставени за управление