Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 56 от 06.07.2021 г. са обнародвани заповеди и обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 56 от 06.07.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: 
Заповед № КД-14-46 от 04.06.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Водолей, с. Въглевци, с. Големаните, с. Емен и с. Пушево, община Велико Търново, област Велико Търново.
Заповед № КД-14-47 от 08.06.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Кабиле, с. Калчево, с. Каравелово и с. Сламино, община „Тунджа“, област Ямбол. 
Заповед № КД-14-48 от 16.06.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Карапелит, с. Ловчанци, с. Миладиновци и с. Полковник Иваново, община Добрич-селска, област Добрич. 
Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 05.08.2021 г., вкл.)
 
В ДВ, бр. 56 от 06.07.2021 г. e обнародвана заповед на изпълнителния директор на АГКК № РД-16-20 от 14.06.2021 г. за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии в землищата на с. Абланица, с. Биркова, с. Бозьова, с. Бутрева, с. Враненци, с. Грашево, с. Горна Дъбева, с. Драгиново, без територията, за която КККР са одобрени със заповеди на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с. Кръстава, в което попада и с. Горна Биркова, с. Пашови, в което попада и с. Кандови, с. Рохлева, с. Света Петка, в което попада и с. Алендарова, с. Всемирци и с. Долна Дъбева, без територията, за която КККР са одобрени със заповеди на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с. Цветино, с. Чолакова и с. Юндола, община Велинград и за урбанизираните територии в землищата на с. Аканджиево, с. Габровица, с. Дъбравите, с. Мененкьово, с. Момина клисура и с. Сестримо, община Белово, област Пазарджик.
 В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ (05.08.2021 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

В ДВ, бр. 56 от 06.07.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № РД-18-36 от 15.06.2021 г. – за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия на с. Бистренци, община Бяла, област Русе.
Заповед № РД-18-37 от 15.06.2021 г. – за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия на с. Босилковци, община Бяла, област Русе.
Заповед № РД-18-38 от 15.06.2021 г. – за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия на с. Ботров, община Бяла, област Русе.
Заповед № РД-18-39 от 15.06.2021 г. – за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия на с. Дряновец, община Бяла, област Русе.
Заповед № РД-18-40 от 15.06.2021 г. – за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия на с. Копривец, община Бяла, област Русе.
Заповед № РД-18-41 от 15.06.2021 г. – за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия на с. Лом Черковна, община Бяла, област Русе.
Заповед № РД-18-42 от 15.06.2021 г. – за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе.
Заповед № РД-18-43 от 15.06.2021 г. – за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия на с. Пет кладенци, община Бяла, област Русе.
Заповед № РД-18-44 от 15.06.2021 г. – за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия на с. Полско Косово, община Бяла, област Русе.
Заповед № РД-18-45 от 15.06.2021 г. – за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия на с. Стърмен, община Бяла, област Русе.
Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

В ДВ, бр. 56 от 06.07.2021 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
 
Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Асеновец, с. Баня, с. Брястово, с. Богданово, с. Бял кладенец и с. Дядово, община Нова Загора. 
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Сливен. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 20.07.2021 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

В ДВ, бр. 56 от 06.07.2021 г. е обнародвана обява за приети КККР: 
Службата по геодезия, картография и кадастър – Сливен съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землищата на с. Асеновец, с. Баня, с. Брястово, с. Богданово, с. Бял кладенец и с. Дядово, община Нова Загора, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 05.08.2021 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Сливен.

slogan bg