Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 57 от 09.07.2021 г. са обнародвани заповеди и обяви на изпълнителния директор на АГКК

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 57 от 09.07.2021 г. е обнародвана заповед на изпълнителния директор на АГКК № КД-14-49 от 18.06.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Бенковски, с. Гешаново, с. Енево, с. Медово и с. Подслон, община Добрич-селска, област Добрич.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 09.08.2021 г., вкл.)
 
В ДВ, бр. 57 от 09.07.2021 г. e обнародвана заповед на изпълнителния директор на АГКК № РД-16-13 от 28.04.2021 г. за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията, заета от железопътна инфраструктура, предоставена за управление на ДП „Национална компания “Железопътна инфраструктура” по трасето на железопътен участък Драгоман – граница с Република Сърбия, попадащо в урбанизираните територии на землищата на с. Калотина и с. Драгоил, община Драгоман, област София.
 В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ (09.08.2021 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

В ДВ, бр. 57 от 09.07.2021 г. са обнародвани обяви на изпълнителния директор на АГКК, както следва: 
Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Бърдоква, с. Делчево, с. Драгомъж, с. Йонково, с. Конево, с. Лудогорци, с. Тодорово и с. Яким Груево, община Исперих и с. Богданци, с. Богомилци, с. Голяма вода, с. Голям извор, с. Желязковец, с. Кара Михал, с. Кривица, с. Ножарово, с. Пчелина, с. Хума, с. Хърсово и с. Самуил, община Самуил, област Разград.. 
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Разград. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 23.07.2021 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Ресен и с. Самоводене, община Велико Търново, област Велико Търново.
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 23.07.2021 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

В ДВ, бр. 57 от 09.07.2021 г. са обнародвани обяви за приети КККР: 
Службата по геодезия, картография и кадастър – Разград съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землищата на с. Бърдоква, с. Делчево, с. Драгомъж, с. Йонково и с. Малко Йонково, с. Конево, с. Лудогорци, с. Старо селище, с. Тодорово и с. Яким Груево, община Исперих и с. Богданци, с. Богомилци, с. Голяма вода, с. Голям извор, с. Желязковец, с. Кара Михал, с. Кривица, с. Ножарово, с. Пчелина, с. Хума, с. Хърсово и с. Самуил, община Самуил, област Разград, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 09.08.2021 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Разград.

Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землището на с. Стефан Караджа, община Вълчи дол, област Варна, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 09.08.2021 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.

slogan bg