Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 62 от 27.07.2021 г. са обнародвани заповеди за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 62 от 27.07.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № РД-18-46 от 24.06.2021 г. – за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за сграда с идентификатор 56784.519.140.1 в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.
Заповед № РД-18-47 от 08.07.2021 г. – за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия на с. Горни Окол, община Самоков, област София.
Заповед № РД-18-48 от 08.07.2021 г. – за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия на с. Гуцал, община Самоков, област София.
Заповед № РД-18-49 от 08.07.2021 г. – за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия на с. Долни Окол, община Самоков, област София.
Заповед № РД-18-50 от 08.07.2021 г. – за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия на с. Марица, община Самоков, област София.
Заповед № РД-18-51 от 08.07.2021 г. – за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия на с. Широки дол, община Самоков, област София.
Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.
 

slogan bg