Премини към основното съдържание

Обучение на вътрешни и външни институционални потребители

 

 

 

             П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ПРОЕКТ: „Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на АГКК“, Административен договор № BG05SFOP001-1.002-0005-С01/16.01.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Добро управление“,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Бенефициент: Агенция по геодезия, картография и кадастър

Изпълнител: Обединение „Експерти в действие“

 

 

                    Агенция по геодезия, картография и кадастър е бенефициент по проект „Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на АГКК“, реализиран с финансовата помощ на оперативна програма „Добро управление“,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

                    В изпълнение на Дейност 5 „Обучение на вътрешни и външни институционални потребители“ от 26.06.2017 г. стартира провеждането на обучения, като е предвидено да бъдат формирани 30 групи, всяка с по 20 участника, разпределени на регионален принцип (в шестте района за планиране).

                    Целева група на участниците в обучението са служители на общинските администрации, общинските служби по земеделие, службите по геодезия, картография и кадастър и нотариуси.

                    Обучението е предвидено за провеждане в два модула, както следва:

Обучителен модул 1: Работа с портала за електронни административни услуги на АГКК – КАИС. Специфики в процеса на обработване на постъпили заявления, изготвяне и предоставяне на актуални кадастрални данни на клиентите.

Обучителен модул 2: Спазване и прилагане на разпоредбите на ЗКИР и приложимата нормативна уредба във връзка с предоставяните от АГКК услуги чрез КАИС.

                    В рамките на дейността е предвидена възможност за участие на представител от всяка общинска администрация и всяка общинска служба по земеделие.

                    С провежданите обучения ще се повиши административния капацитет на целевите групи във връзка със ЗКИР и приложимата нормативна уредба и професионалната компетентност и информираност за предоставяне на електронни кадастрални услуги чрез КАИС.

                    За организиране на обученията по реда на ЗОП е избран изпълнител: Обединение „Експерти в действие“.

За допълнителна информация или заявки за интервюта: Виж имейла....

slogan bg