Премини към основното съдържание

Повече от 300 общински и държавни служители вече преминаха обучение за работа с информационната система на кадастъра (КАИС)

 

 

 

             П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ПРОЕКТ: „Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на АГКК“, Административен договор № BG05SFOP001-1.002-0005-С01/16.01.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Добро управление“,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Дейност 5 „Обучение на вътрешни и външни институционални потребители“ 

Бенефициент: Агенция по геодезия, картография и кадастър

Изпълнител: Обединение „Експерти в действие“

 

 

 

 

  Началникът на Службата по геодезия, картография и кадастър във Варна инж. Красимира Кателиева откри днес (18 септември) във Варна поредното специализирано обучение за работа с информационна система за кадастрална информация.

Варна е домакин на поредната обучителна сесия, в която участие вземат представители на общините от областите Варна, Шумен и Добрич.

Обученията се организират в рамките на проект „Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на АГКК“, финансиран по оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Обученията започнаха в края на месец юни 2017 г. и вече са сертифицирани 340 служители на общински и областни администрации, областни и общински служби „Земеделие“ към Министерството на земеделието, храните и горите, също така и нотариуси.

Графикът на обученията обхваща всичките шест региона за планиране в страната, периода за провеждането им е една година.

 Участниците в обучението получават подробна информация за разпоредбите на променения Закон за кадастъра и имотния регистър и нормативните документи, свързани с  предоставяните от АГКК услуги по електронен път и придобиват пррактически умения за работата с портала за електронни административни услуги– КАИС, спецификите в обработването на постъпили заявления, изготвяне и предоставяне на актуални кадастрални данни.     

                    Потребността от провеждането на обученията е породена от измененията на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ бр. 57 от 22.07.2016г.), с които се дават правомощия на общинските служби по земеделие да извършват от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), част от дейностите по административно обслужване на гражданите с кадастрална информация и се създава възможност общинските администрации да подпомагат СГКК в извършването на административното обслужване.  

                    Също така въз основа сключено споразумение между Нотариалната камарана Р България и АГКК, всеки действащ нотариус може да се регистрира и да предоставя необходимите справки и информация на граждани и фирми.

slogan bg