Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

Откриване на производство по създаване на КККР- ДВ, бр. 3 от 10.01.2017 г.

ДВ, бр. 3 от 10.01.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК

за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри:

- Заповед № РД-16-44/15.12.2016 г. – за землищата на с. Елисейна с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна и с. Очиндол, община Мездра, област Враца;

Одобрени и влезли в сила КККР- ДВ, бр. 3 от 10.01.2017 г.

ДВ, бр. 3 от 10.01.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК

За одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри

- Заповед № РД-18-106/13.12.2016 г. – за землището на с. Капитан Андреево, общ. Свиленград;

- Заповед № РД-18-107/13.12.2016 г. – за землището на гр. Свиленград, общ. Свиленград;

- Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. – за територията на район „Триадица”, Столична община;

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в с.НИКОЛОВО

В А Ж Н О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че в изпълнение на чл.35, ал.1 и 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ в „Държавен вестник”, бр.89 от 11.11.2016г. е обнародвана заповед № РД-16-15/17.10.2016 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията /КККР/ на с. Николово, община Монтана, област Монтана.

СЪГЛАСНО ЧЛ.38 ОТ ЗКИР: