В ДВ, бр. 38 от 26.05.2015 г. е публикувана обява за приети КККР на територията на с. Голак и на махали Гьола, Трите къщи, Вологарска, Бальова, Гергичка и Шуманска, землище Долна Василица, община Костенец

Версия за печатВерсия за печат

Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти на урбанизираната територия на с. Голак, землище с. Голак и на махали Гьола, Трите къщи, Вологарска, Бальова, Гергичка и Шуманска, землище Долна Василица, община Костенец, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник (до 25.06.2015 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред службата по геодезия, картография и кадастър.