ДВ, бр. 38 от 26.05.2015 г.

Версия за печатВерсия за печат

Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Ново село, общ. Ново село, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.  

 

 

 “Службата по геодезия, картография и кадастър – София, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на район „Илинден”, Столична община, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

 

В 30-дневен срок от обнародването в ДВ, бр. 38/26.05.2015 г. (до 25.06.2015 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти пред съответната служба по геодезия, картография и кадастър.

 

Обнародвана е Заповед № РД-18-31 от 05.05.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Белослав, общ. Белослав, област Варна.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 25.06.2015 г. вкл.) пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Варна.