В ДВ, бр. 38/26.05.2015 г. са обнародвани следните заповеди:

Версия за печатВерсия за печат

 

1. Заповед № РД-16-6/11.05.2015 г. за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имоти на ДП „НКЖИ” по трасето на железен път в обхвата на жп възел София, попадащи в землищата на с. Равно поле и гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, област София.

В срок 30 дни (до 25.06.2015 г. вкл.) от обнародването на заповедта в “Държавен вестник” собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

 

2. Заповед № РД-16-7/12.05.2015 г. за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имоти на ДП „НКЖИ” по трасето на жп участък Видин - Медковец, попадащи в землищата на гр. Дунавци, общ. Видин, област Видин, с. Дъбова махала, с. Княжева махала, гр. Брусарци, общ. Брусарци, с. Медковец, общ. Медковец, област Монтана.

В срок 30 дни (до 25.06.2015 г. вкл.) от обнародването на заповедта в “Държавен вестник” собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

 

3. Заповед № РД-16-8/14.05.2015 г. за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имоти на ДП „НКЖИ” по трасето на VIII –ма жп линия Пловдив - Бургас, попадащи в землищата на с. Рупките, общ. Чирпан, област Стара Загора, с. Венец и с. Искра, общ. Карнобат, област Бургас.

В срок 30 дни (до 25.06.2015 г. вкл.) от обнародването на заповедта в “Държавен вестник” собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.