ДВ, бр. 50 от 03.07.2015 г.-одобряване КККР-с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна

Версия за печатВерсия за печат

 В ДВ, бр. 50 от 03.07.2015 г. е обнародвана Заповед № РД-18-34 от 16.06.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 03.08.2015 г. вкл.) пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Варна.