ДВ, бр. 42 от 09.06.2015 г.

Версия за печатВерсия за печат

Обнародвани са:

1. Заповед № РД-18-32 от 14.05.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Горица, общ. Бяла, обл. Варна;

Заповед №  РД-18-33 от 15.05.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Ново Оряхово, общ. Долни чифлик, обл. Варна.

Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 09.07.2015 г. вкл.) пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Варна.

2. Заповед № РД-16-9 от 26.05.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на с. Клисурица, общ. Монтана, обл. Монтана.

В срок 30 дни (до 09.07.2014 г. вкл.) от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, в съответствие с актовете за собственост.