Приети са КККР на урбанизираната територия на махала Горно Куцаровци и махала Долно Куцаровци в землището на с.Салаш

Версия за печатВерсия за печат

Службата по геодезия, картография и кадастър Видин на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 49а, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър съобщава, че с протоколи №№ 21-105-27.02.2015 г.  21-106-27.02.2015г. на комисия назначена със Заповед № РД-14-18 от 16.02.2012 г. на изпълнителен директор на АГКК са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на урбанизираната територия на махала Горно Куцаровци и махала Долно Куцаровци в землището на с.Салаш ЕКАТТЕ 65173, община Белоградчик, област Видин. Заинтересуваните лица могат да направят своите писмени искания и възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин, в 14-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение или на 11.06.2015 г. в кметството на с.Салаш, общ. Белоградчик, област Видин.