Премини към основното съдържание

ДВ, бр. 36 от 19.05.2015 г.

Тип обява
Стандартна обява

Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Брегово, общ. Брегово, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.  

 

 Службата по геодезия, картография и кадастър – Перник, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Радомир, общ. Радомир, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обнародването в ДВ, бр. 36/19.05.2015 г. (до 18.06.2015 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти пред съответната служба по геодезия, картография и кадастър.

slogan bg