ДВ, бр. 44 от 16.06.2015 г.

Версия за печатВерсия за печат

 “Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землищата на: с. Деветаки, с. Дренов и с. Къкрина, общ. Ловеч, които са в Службата по геодезия, картография и кадастър Ловеч. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 16.07.2015 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.“