Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 25 от 26.03.2021 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 25 от 26.03.2021 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Гомотарци, с. Кошава и с. Сланотрън, община Видин. 
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ( до 09.04.2021 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

В ДВ, бр. 25 от 26.03.2021 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Гомотарци, с. Кошава и с. Сланотрън, община Видин, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 26.04.2021 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.

 

slogan bg