Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 26 от 30.03.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: 

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 26 от 30.03.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва
Заповед № КД-14-22 от 02.03.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Орешене, община Дулово, област Силистра.
Заповед № КД-14-23 от 11.03.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Габрене, с. Камена, с. Ключ, с. Самуилово, с. Скрът, с. Яворница и с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград. 
Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 29.04.2021 г., вкл.)
 
В ДВ, бр. 26 от 30.03.2021 г. е обнародвана Заповед № РД-16-6 от 02.03.2021 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри  за урбанизираните територии в землищата на:
с. Долна Секирна и с. Кошарево, без територията, за които КККР са одобрени със заповеди на началника на СГКК - Перник, с. Красава, с. Ноевци и с. Ребро, община Брезник, с. Студена и с. Кралев дол, община Перник, област Перник. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ (29.04.2021 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

В ДВ, бр. 26 от 30.03.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № РД-18-18 от 25.02.2021 г. – за одобряване на КККР за урбанизираните територии в землището на с. Ивановци, община Видин, област Видин.
Заповед № РД-18-19 от 11.03.2021 г. – за одобряване на кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект с идентификатор 68134.1600.628.l.44 и кадастралната карта и кадастралните регистри за самостоятелен обект с идентификатор 68134.1600.628.1.49 в гр. София, район „Студентски“, община Столична, област София(столица).

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.
 

slogan bg