Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 29 от 09.04.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

 

  • В ДВ, бр. 29 от 09.04.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ, както следва: 

Заповед № КД-14-24 от 15.03.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Малък манастир, община Елхово, област Ямбол.
Заповед № КД-14-25 от 15.03.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Пчелище, с. Момин сбор, с. Шемшево и с. Ветринци, община Велико Търново, област Велико Търново. 
Заповед № КД-14-26 от 16.03.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Бистренци, с. Дряновец, с. Копривец, с. Лом Черковна и с. Пет кладенци, община Бяла, област Русе. 
Заповед № КД-14-27 от 23.03.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Балван, с. Церова кория и с. Миндя, община Велико Търново, област Велико Търново. 

Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 10.05.2021 г., вкл.)
 

  • В ДВ, бр. 29 от 09.04.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри , както следва: 

Заповед № РД-16-8 от 15.03.2021 г. – за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри  за урбанизираните територии на с. Войкова лъка и с. Бърчево, намиращи се в землището на с. Войкова лъка, с. Оглед и с. Грамаде, намиращи се в землището на с. Оглед, с. Пловдивци и с. Коритата, намиращи се в землището на с. Пловдивци, с. Рибница и с. Сопотот, намиращи се в землището на с. Рибница, с. Чепинци и с. Бреза, намиращи се в землището на с. Чепинци, община Рудозем, с. Богутево, с. Дряновец, с. Лилеково и с. Острица, намиращи се в землището на с. Богутево, с. Малево и с. Студенец, намиращи се в землището на с. Малево, община Чепеларе, и за урбанизираните територии в землищата на с. Витина, с. Елховец, с. Иваново, с. Мочуре, с. Поляна, с. Равнината, община Рудозем, с. Зорница, с. Павелско, с. Орехово и с. Хвойна, община Чепеларе, област Смолян.
Заповед № РД-16-9 от 15.03.2021 г. – за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР)  за урбанизираните територии в землищата на с. Боринци без територията, за която КККР са одобрени със заповеди на началника на СГКК – Сливен, с. Кипилово, с. Мокрен, с. Нейково, с. Пъдарево, с. Стрелци и с. Филаретово, община Котел, област Сливен.

 В срок 30 дни от обнародването на заповедите в „Държавен вестник“ (10.05.2021 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

slogan bg