Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 35 от 27.04.2021 г. са обнародвани заповеди и обяви на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

 

В ДВ, бр. 35 от 27.04.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: 

Заповед № КД-14-28 от 30.03.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Босилковци, с. Ботров, с. Пейчиново, с. Полско Косово и с. Стърмен, община Бяла, област Русе.

Заповед № КД-14-29 от 08.04.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Добрич и с. Жребино, община Елхово, област Ямбол. 

Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 27.05.2021 г., вкл.)
 

В ДВ, бр. 35 от 27.04.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: 

Заповед № РД-18-24 от 29.03.2021 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пауново, община Ихтиман, област София.

Заповед № РД-18-25 от 30.03.2021 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Жеглица, община Видин, област Видин.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

 

 В ДВ, бр. 35 от 27.04.2021 г. са обнародвани обяви на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Риш и с. Черни връх, община Смядово и с. Кюлевча и гр. Плиска, община Каспичан. 

Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 11.05.2021 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

 

В ДВ, бр. 35 от 27.04.2021 г. са обнародвани обяви за приети КККР, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землищата на с. Риш и с. Черни връх, община Смядово и с. Кюлевча и гр. Плиска, община Каспичан, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 27.05.2021 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен.

 

Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землището на с. Чавдар, община Чавдар, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 27.05.2021 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.

 

slogan bg