Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 28 от 06.04.2021 г. са публикувани обяви, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

•    В ДВ, бр. 28 от 06.04.2021 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Бучино, с. Българчево, с. Дебочица, с. Делвино, с. Дренково, с. Клисура, с. Лешко, с. Лисия, с. Логодаж, с. Обел, с.Падеш и с. Селище, община Благоевград. 

Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 20.04.2021 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

•    В ДВ, бр. 28 от 06.04.2021 г. са публикувани обяви за приети КККР, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Бучино, с. Българчево, с. Габрово, с. Дебочица, с. Делвино, с. Дреноково, с. Клисура, с. Лешко, с. Лисия, с. Логодаж, с. Обел, с. Падеш и с. Селище, община Благоевград, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 07.05.2021 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград.

 

slogan bg