Новини

Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще бъде определена за обект със стратегическо значение

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) да бъде определена за обект със стратегическо значение. Това предвижда подготвен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството проект за допълнение на правителствено постановление, с което се определят стратегическите обекти и дейности. Проектът на нормативния документ е публикуван за обществено обсъждане.

Прекратяване издаването на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастър и имотния регистър

Относно: Прекратяване издаването на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастър и имотния регистър

Уведомяваме Ви, че на основание § 33 от Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (обн. ДВ, бр. 41 от 2019 г.), от 22.08.2019 г. влиза в сила изменението на чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР, съгласно което:

Резултати от наблюдение на предоставянето на административни услуги по метода „Таен клиент“

 

Агенцията по геодезия, картография и кадастър е една от администрациите, включени в наблюдението на Администрацията на Министерския съвет по метода „Таен клиент“. Обобщените резултати от наблюдението са изключително полезни за АГКК, тъй като допълниха данните от мониторинга на обслужването, който Агенцията осъществява в последните години и позволиха открояването на допълнителни мерки, които трябва да бъдат предприети.

АГКК е специализирана администрация. От практиката е установено, че потребителите на услугите, които АГКК предоставя, в общия случай не са запознати с нормативните изисквания и процедурите по изготвяне на заявяваните от тях документи. Поради това всеки клиент по същество получава ексклузивно обслужване по откриване на имота му в кадастралната карта, обяснение за процедурите, нужните документи, сроковете и т.н., което често води до надхвърляне на посочените в Наредбата за административно обслужване 20 минути. В този смисъл всеки случай е конкретен и АГКК приема препоръката това да бъде обосновано в Хартата на клиента, тъй като потребителите имат право да питат и да получават специализирани отговори.

Вписването в имотния регистър – по идентификатор на имота

След приключване изработването на цифровата кадастрална карта на територията на страната трябва да бъдат създадени „поимотни“ партиди на собствеността, които ще фигурират в имотния регистър. Системата за вписване на имотите трябва да премине от „персонална“ към „поимотна“, като водеща роля ще има идентификаторът на имота, а не лицето - собственик.

Това стана ясно по време на днешното заседание на Съвета по геодезия, картография и кадастър. Председател на съвета е заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев.

Съветът е създаден съгласно Закона за геодезията и картографията и е съвещателен орган към министъра на регионалното развитие и благоустройството.   

В състава му влизат заместник-министрите на всички министерства, както и началникът на Военно-географската служба, заместник-изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите, както и изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, заместник-председателят на Държавна агенция "Национална сигурност", представител на Националното сдружение на общините в Република България и председателят на Камарата на инженерите по геодезия.