Премини към основното съдържание

Форум на Постоянната комисия по кадастър на Европейския съюз на тема "Данните като основа на цифровото общество"

 


ГАЛЕРИЯ

На 14 и 15 март т.г. в гр. София, под председателството на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, се проведе конференция и пленарна сесия на Постоянната комисия по кадастър на Европейския съюз (ПКК). В работата й взеха участие представители на 22 държави, от които 19 членки на Европейския съюз. В изпълнение на съвместно решение от предишната конференция на ПКК, проведена в Естония през м. 11‘2017 г., в София бяха поканени и държави извън ЕС и присъстваха представители на Швейцария, Бивша югославска република Македония и Албания.  

Конференцията бе открита от министъра на регионалното развитие и благоустройството г-н Николай Нанков,  който подчерта, че фокусът й върху пространствените данни и техните основни характеристики е свързан с основни задачи на МРРБ и Агенцията по геодезия, картография и кадастър за подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса. Предизвикателство пред АГКК е и изпълнението на политиките и изпълнението на  методическите указания по отношение на геореферираните и геопространствените данни във връзка с прилагането на евродирективата INSPIRE и Закона за достъп до пространствени данни.

Инж. Михаил Киров, изпълнителен директор на АГКК, посочи, че пространствените данни и техните основни характеристики - качество и източници, сигурност, поверителност, цялостност и защита, и оперативната им съвместимост са свързани с предоставянето на услуги, както и с използването им от публичните органи за изпълнение на функциите и задълженията им  по европейското законодателство.

Работата на конференцията протече в три специализирани сесии – качество, сигурност и оперативна съвместимост на данните и бяха представени 24 презентации. Бяха представени гледните точки на всички участници в процеса на събиране, обработка и предоставяне на данни в България – АГКК, научни и образователни институции, частен сектор и неправителствени организации. Представители на национални агенции от цяла Европа споделиха своя опит по темата и представиха редица казуси. Бяха представени и проекти, разработени и изпълнявани от европейските неправителствени организации в сектора.

Всички презентации от конференцията са налични на официалната интернет страница на форума: https://www.pccsofia2018.bg/copy-of-programa

На пленарната сесия на ПКК, проведена след приключване на работата на конференцията, бяха представени резултатите от въпросник относно провеждането на конференциите в рамките на комисията. В заключение беше представен и следващият председател на ПКК – Австрия, като участниците бяха запознати с приоритетите на австрийското председателство и визията за работата на ПКК за второто шестмесечие на годината.  Символичното предаване на председателството ще се състои в края на месец юни в гр. София. 

slogan bg