Новини

Участие на България в EVRF2019

Във връзка с изпълнението на резолюция № 4 на EUREF от 2015 г. за стартиране на работата по новата реализация на Европейската вертикална референтна система (EVRS), беше подновено сътрудничеството и подаването на данни от страна на България, чрез Агенция по геодезия, картография и кадастър, към центъра за анализ и поддръжка на EVRS (Федерална агенция по геодезия и картография, офис в Лайпциг, Германия).

В ДВ, бр. 86 от 1.11.2019 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г.

В ДВ, бр. 86 от 1.11.2019 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри. В раздел „Правоспособни лица“ са публикувани указания и образци на документи за правоспособните лица, желаещи да подпомагат АГКК, в дейността по административно обслужване 

Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри- Обн. ДВ. бр.83 от 21 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.86 от 1 Ноември 2019г.

НАРЕДБА № РД-02-20-4 ОТ 11 ОКТОМВРИ 2016 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

В сила от 22.11.2016 г.

Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.83 от 21 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 3 Ноември 2017г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.86 от 1 Ноември 2019г.

Раздел I.
Общи положения

Наредба № 21 от 10 октомври 2019 г. За съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализирани карти и регистри за електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура

Документи: 

Наредба № 21 от 10 октомври 2019 г. За съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализирани карти и регистри за електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура

В сила от 23.01.2020 г.

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2019г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Публикувано е изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, ДВ, бр. 79 от 08.10.2019 г. Изменението влиза в сила от деня на обнарод

Министерският съвет одобри промени в Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (обн. ДВ, бр. 94 от 12 август 1998 г., посл. изм. ДВ, бр. 105 от 18 декември 2018 г.)

Проектът на постановление е разработен в изпълнение на § 27 от Преходните и Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗИД ЗКИР) (обн. в ДВ, бр. 41 от 21.05.2019 г.).