Новини

В Държавен вестник, бр. 41 от 21.05.2019 г., и ДВ, бр. 44 от 04.06.2019 г са публикувани изменения както следва:

Документи: 

1.Публикувано е изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, ДВ, бр. 44 от 04.06.2019 г., с което се изменя ЗКИР. Изменението влиза в сила на 10.06.2019 г.- вижте прикачения файл

 

2.Народното събрание прие промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, насочени към подобряване на административното обслужване и качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри, и намаляване на документооборота на хартиен носител между различните администрации.