Премини към основното съдържание

Прекратяване издаването на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастър и имотния регистър

Относно: Прекратяване издаването на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастър и имотния регистър

Уведомяваме Ви, че на основание § 33 от Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (обн. ДВ, бр. 41 от 2019 г.), от 22.08.2019 г. влиза в сила изменението на чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР, съгласно което:

1. Органите, които въвеждат строежите в експлоатация, следва да не изискват документ, издаден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), с който се удостоверява, че данните за строежите обект на кадастъра са предоставени от собственика или възложителя за отразяването им в кадастралната карта и кадастралните регистри. Органите, въвеждащи строежите в експлоатация, ще извършват служебна проверка относно наличието на строежите в кадастралната карта, въз основа на идентификатора на обекта, посочен от възложителя (чл. 177, ал. 1 от ЗУТ). Проверката обхваща само строежите, които са обект на кадастъра. За нанасянето им в кадастъра, преди въвеждане на строежа в експлоатация, остава в сила задължението за собственика или възложителя да предостави изискуемите данни и документи в АГКК.

За строежите, които създават зони на ограничения, задължението за отразяване в кадастъра е само за зоните на ограничения, което ще се извършва след осигуряване на функционалности на информационната система на кадастъра. До осигуряването им, зоните на ограничения се нанасят в специализираните карти и регистри по чл. 32 от ЗКИР (§ 26, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗКИР, обн. ДВ, бр. 41 от 2019 г.).

2. Строежите, които не са обект на кадастралната карта и кадастралните регистри, вкл. и тези, които създават зони на ограничения, се въвеждат в експлоатация въз основа на удостоверение, издадено от общинската администрация  Общината издава удостоверителен документ, че собственикът, съответно възложителят, е предоставил данни и документи в необходимия обем за нанасянето им в кадастралните планове. Документът се издава от общината до предаване на специализираните карти  и регистри на АГКК, по реда на чл. 32, ал. 5 от ЗКИР.

Задължението за АГКК, за предоставяне на удостоверение на основание чл. 177, ал. 1, изр. второ от ЗУТ, а именно: „За строежите по чл. 32, ал. 1, т. 1, букви “б“ и „ж“ от ЗКИР, които създават зони на ограничения, възложителят представя удостоверение от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, че са нанесени в специализираните карти и регистри по чл. 32 от ЗКИР“, възниква след предаване на специализираните карти и регистри на АГКК, по реда на чл. 32, ал. 5 от ЗКИР (§ 26, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗКИР, обн. ДВ, бр. 41 от 2019 г).

slogan bg