Архив

Младши експерт АО, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Монтана,

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт „Административно обслужване“

Административно звено:  Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана, специализирана администрация при Агенция по геодезия, картография и кадастър

Име, презиме и фамилия на кандидата

Младши експерт АО, сектор „София-Север“, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт „Административно обслужване“

Административно звено: сектор София-Север, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Началник на сектор „Административен“, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: началник на сектор

Административно звено: сектор „Административен“, СГКК София,

специализирана администрация при АГКК 

 

Главен експерт в отдел „Деловодство и архив“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Главен експерт  

Административно звено: отдел „Деловодство и архив“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“. 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Йоанна Георгиева Казакова