Архив

Главен експерт в отдел „Създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри”, дирекция „Геодезия, картография и кадастър”

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: главен експерт

Административно звено: отдел „Създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри“, дирекция „Геодезия, картография и кадастър“, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Старши юрисконсулт в отдел „Правен”, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване”,

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: старши юрисконсулт

Административно звено: отдел „Правен“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, обща администрация при АГКК 

 

Старши експерт "Създаване и поддържане на кадастъра"Старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра", Адм. звено: Сектор „София-Изток“, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София,

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Сектор “София-изток“, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Старши експерт „Административно обслужване“, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Кюстендил

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

за длъжност: Старши експерт „Административно обслужване“

Административно звено: СГКК Кюстендил, специализирана администрация.

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Капка Павлова Йорданова