Премини към основното съдържание

Юрисконсулт Отдел „Правен“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, обща администрация при Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК),

Тип обява
Обява за работа
Статус на обява
Отворена
Списък
на допуснатите кандидати и информация за участие в конкурс

за длъжност: юрисконсулт в отдел „Правен“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, обща администрация при АГКК.

                 Конкурсната комисия, определена със заповед № РД-13-112/1/ от 16.06.2021 г. на Изпълнителния директор на АГКК, реши: 

I.    Допуска до конкурс следните кандидати:
1.    Пепа Бонева
2.    Борис Бозов
3.    Васко Димитров
4.    Мариана Христова
5.    Златко Петров
6.    Калина Василева-Гяурова
7.    Катерина Трифонова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 30.06.2021 г. в 10:00 часа за решаване на тест в сградата на Агенция по геодезия, картография и кадастър, на адрес: гр. София, ул. Мусала № 1.
         След 10:00 ч. няма да бъдат допускани кандидати.
Кандидатите да носят документ за самоличност.
Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 30.06.2021 г. в 13.00 часа на посочения адрес.
В съответствие с разпоредбата на чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията взе решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста:
В теста кандидатите трябва да отбелязват със син химикал буквата на верния отговор, като я очертаят със знака „о“.  
         В теста кандидатите нямат право да поправят, дописват или изтриват вече избран отговор, както и да отбелязва  повече от един отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно. Липсата на отговор не носи точки. Максималният резултат, който може за бъде постигнат при правилно решен тест, е оценка 5,00. Минималният резултат за допускане до интервю е оценка 4,00 или правилен отговор на поне 20 въпроса от теста.
Скалата за оценка е следната:
При 25 правилни отговора – оценка 5,00;

           При 23-24 правилни отговора – оценка 4,75;
           При 21-22 правилни отговора – оценка 4,50;
           При 20 правилни отговора – оценка 4.
          По-малко от 20 правилни отговора – оценка неиздържал.
          Време за решаване на теста – 60 минути.
          Кандидатите получили оценка „неиздържал“ не се допускат до интервю.
          Интервюто ще съдържа въпроси за установяване в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността, в съответствие с критериите за преценка на кандидатите-Приложение No 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
Минималният резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали интервюто – минимум оценка 4,00.
Крайният резултат на всеки кандидат е сбор от: оценката от теста, умножен по коефициент 3 и оценката от интервюто, умножена  по коефициент 5.

II.     Недопуснати до конкурса кандидати: 
Няма.

III.    Информационни източници, които кандидатите могат да ползват за подготовка:

1.    Закон за държавния служител;
2.    Закон за администрацията;
3.    Закон за геодезията и картографията;
4.    Закон за кадастъра и имотния регистър и подзаконовите нормативни актове към него;
5.    Административнопроцесуален кодекс;
6.    Закон за собствеността;
7.    Граждански процесуален кодекс;
8.    Закон за обществените поръчки;
9.    Кодекс на труда;
10.    Закон за устройство на територията.

                                    
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: ............/п/................  
                                   БОЯН ТЕРЗИЕВ

Обява

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) за заемане на длъжността

Юрисконсулт

Отдел „Правен“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, обща администрация при Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК),

с изисквания, както следва:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Магистър“;

1.2. Професионална област – Право, с придобита юридическа правоспособност;

1.3. Минимален професионален опит – не се изисква;

1.4. Минимален ранг - V младши.

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител- длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване в рамките на минималния и максимален размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен по приложение 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 700 до 2600 лв., като се отчита  професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат.

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:

Аналитична компетентност – събиране, обработване и анализ на информацията и предлагане на ефективни решения;

Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

Работа в екип – участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;

Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК;

Дигитална компетентност - знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

Кратко описание на длъжността:

- Осъществява правна помощ на изпълнителния директор и структурните единици, в агенцията, с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции, включително във връзка с взаимодействието на кадастъра с имотния регистър.

- Подготвя становища за решения на правни проблеми, свързани с дейността на администрацията.

- Осъществява процесуално представителство и правна защита на АГКК.

- Участва при разработване на вътрешноведомствени документи.

- Участва при подготвяне на документация, изготвяне, сключване, изменение и прекратяване на договори и дава мнение по законосъобразността им, включително в подготовката по сключването на договори за възлагане на обществени поръчки, съгласно ЗОП и нормативните документи по прилагането му, в това число и на договори във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП и др.

4. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Решаване на тест;

4. 2. Интервю с кандидатите.

5. Необходими документи за участие в конкурс:

5.1. Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл. Към заявлението се прилагат:

5.2. Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДСл от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

 5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

5.4. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

6. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

7. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17:00 ч. на 14.06.2021 г.) в деловодството на АГКК - гр. София,                 кв. „Бъкстон“, ул. „Мусала“ № 1, по един от следните начини:

- лично от кандидата на посочения адрес;

- чрез пълномощник, като в този случай е необходимо да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

 - на имейл: Виж имейла..., като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.   

При подаване на заявленията - лично или чрез пълномощник, кандидатите се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случаите на подаване на документите по електронен път, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

8. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност се обявяват във фоайето в централното управление на АГКК и на интернет страницата на Агенцията - www.cadastre.bg.

9. Информация за конкурса се предоставя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси” на АГКК, на телефон 02/8188387.

Образци на заявление за участие в конкурса и на декларация могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions.

Забележка: Документи, изпратени по куриер или друг вид поща, няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите, както и информация за пречките за назначаване.

 

 

slogan bg