Премини към основното съдържание

Младши експерт „Административно обслужване“ Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Габрово,

Тип обява
Обява за работа
Статус на обява
Отворена

ИНФОРМАЦИЯ за допуснатите кандидати до конкурса за длъжността

младши експерт „Административно обслужване“ в СГКК Габрово, специализирана администрация при АГКК.

           Конкурсната комисия, определена със заповед № РД- 13-156/1/ от 29.09.2021 г. на Изпълнителния директор на АГКК, реши: 

           Допуснатите кандидати до конкурса за длъжността младши експерт „Административно обслужване“ в СГКК Габрово, трябва да се явят на тест на 18.10.2021 г. /понеделник/ от 11:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, на адрес: гр. София, ул. Мусала № 1.
           След 11:00 ч. няма да бъдат допускани кандидати.
Кандидатите да носят документ за самоличност.
Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 18.10.2021 г. в 14.00 часа на посочения адрес.

В съответствие с разпоредбата на чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията взе решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста:
В теста кандидатите трябва да отбелязват със син химикал буквата на верния отговор, като я очертаят със знака „о“.  
         В теста кандидатите нямат право да поправят, дописват или изтриват вече избран отговор, както и да отбелязва  повече от един отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно. Липсата на отговор не носи точки. Максималният резултат, който може за бъде постигнат при правилно решен тест, е оценка 5,00. Минималният резултат за допускане до интервю е оценка 4,00 или правилен отговор на поне 15 въпроса от теста.
Скалата за оценка е следната:
При 20 правилни отговора – оценка 5,00;
При 18-19 правилни отговора – оценка 4,50;
            При 16-17 правилни отговора – оценка 4,25;
При 15 правилни отговора – оценка 4,00;
По-малко от 15 правилни отговора – оценка неиздържал.
          Време за решаване на теста – 40 минути.
          Кандидатите получили оценка „неиздържал“ не се допускат до интервю.
          Интервюто ще съдържа въпроси за установяване в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността, в съответствие с критериите за преценка на кандидатите-Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
Минималният резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали интервюто – минимум оценка 4,00.
Крайният резултат на всеки кандидат е сбор от: оценката от теста, умножен по коефициент 3 и оценката от интервюто, умножена  по коефициент 5.

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:........../п/.........
                                                                                                           ИНЖ. САВИНА САВЧЕВА
 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс

за длъжност: младши експерт „Административно обслужване“ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Габрово, специализирана администрация при АГКК.

                 Конкурсната комисия, определена със заповед № РД-13-156/1/ от 29.09.2021 г. на Изпълнителния директор на АГКК, реши: 

I.    Допуска до конкурс следните кандидати:
1.    Десислава Стоева
2.    Корнелия Кисьова
3.    Добромира Петрова
4.    Ивелина Савчева
5.    Цанимир Христов
6.    Валентина Илиева
7.    Аня Йовчева
8.    Марта Събчева
9.    Теодора Генева
10.   Анна-Мария Матева
11.   Теодора Иванова
12.   Павлина Пашова-Настова
13.   Петя Коцева
14.   Павлина Събева
15.   Дойно Тихов
16.   Ирина Тодорова
17.   Ивелина Атанасова

II.     Недопуснати до конкурса кандидати: 
    Недопуснати до конкурса кандидати:

 

Име, фамилия

Основание за недопускане

1

Ивелина Попкръстева

чл. 20, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
Не са представени следните необходими документи: Заявление за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДСл.

III.    Информационни източници, които кандидатите могат да ползват за подготовка:

1.    Закон за държавния служител;
2.    Закона за кадастъра и имотния регистър;
3.    Административнопроцесуален кодекс;
4.    Наредба за административното обслужване;
5.    Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри - обн. ДВ. бр. 83 от 21 Октомври 2016 г., изм. ДВ. бр. 6 от 22 Януари 2021 г.

6.    Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри - обн. ДВ. брой 4 от 13 януари 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 25 от 20 март 2018 г., изм. ДВ. бр.8 от 25 януари 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.72 от 31 август 2021 г.

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: ............/п/................  
                          ИНЖ. САВИНА САВЧЕВА

Забележка:
В срок до 5 работни дни след обявяването на допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде публикувана информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.
 

Обява

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) за заемане на длъжността 

Младши експерт „Административно обслужване“
Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Габрово, специализирана администрация при Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК),

с изисквания, както следва:
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Професионален бакалавър по …..“;
1.2. Професионална област – не се изисква;
1.3. Минимален професионален опит – не се изисква;
1.4. Минимален ранг - V младши.

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 700 до 2600 лв.  При назначаването, индивидуалният размер ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за Държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8, чл. 9 и чл. 10 от Вътрешните правила за заплатите в Агенцията по геодезия, картография и кадастър и в рамките на разходите за персонал по бюджета на агенцията при спазване на нормативните изисквания.

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:
Аналитична компетентност – събиране, обработване и анализ на информацията и предлагане на ефективни решения;
Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания; 
Работа в екип – участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;
Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК;
Дигитална компетентност - знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

Кратко описание на длъжността:
- Подпомага началника на службата и експертите в отдела при осъществяването на дейностите по кадастъра;
- Участва в административното обслужване с кадастрална информация, като спазва регламентите на Наредбата за административното обслужване;
- Извършва контрол, приемане и процедиране на материалите по Глава VI на ЗКИР, подадени в СГКК;
- Участва в създаването, организирането и съхраняването на досиетата на имотите в съответствие с нормативните изисквания;
- Изготвя извадки, справки, отчети и анализи, свързани с предоставяните административни услуги и други.

4. Начин за провеждане на конкурса:
4.1. Решаване на тест;
4. 2. Интервю с кандидатите.

5. Необходими документи за участие в конкурс: 
5.1. Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл. Към заявлението се прилагат:
5.2. Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДСл от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 5.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина /при наличие на такъв/;
5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

6. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

7. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17:00 ч. на 27.09.2021 г.) в деловодството на АГКК - гр. София,                 кв. Бъкстон, ул. „Мусала“ № 1 или в СГКК Габрово, гр. Габрово, пл. „Възраждане“ № 5, ет. 4, по един от следните начини:
- лично от кандидата на един от посочените адреси;
- чрез пълномощник, като в този случай е необходимо да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.
 - на имейл: Виж имейла..., като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.   
При подаване на заявленията - лично или чрез пълномощник, кандидатите се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случаите на подаване на документите по електронен път, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.
С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

8. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност се обявяват във фоайето в централното управление на АГКК, в СГКК Габрово и на интернет страницата на Агенцията - www.cadastre.bg.

9. Информация за конкурса се предоставя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси” на АГКК, на телефон 02/8188387.

Образци на заявление за участие в конкурса и на декларация могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions.

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или друг вид поща, няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите, както и информация за пречките за назначаване.

 

slogan bg