Архив

Младши експерт СПК в СГКК Пловдив

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Пловдив, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Ива Николова Янева

Младши експерт "Административно обслужване"- СГКК Велико Търново

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт „Административно обслужване“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Велико Търново, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Младши експерт СПК в СГКК Стара Загора

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Стара Загора, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Гергана Емилова Петрова

Младши експерт "Административно обслужване"- СГКК Плевен

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт „Административно обслужване“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Плевен, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата