Архив

Младши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Велико Търново

 

КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за длъжността младши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“,  Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК)  Велико Търново, специализирана администрация при АГКК.

 

Старши експерт „Административно обслужване", в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Ловеч

 

КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за длъжността старши експерт „Административно обслужване“,  Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК)  Ловеч, специализирана администрация при АГКК.

Младши експерт в отдел „Правен", дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“

КЛАСИРАНЕ

на кандидатите в конкурса за длъжността младши експерт в отдел „Правен“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, обща администрация при АГКК

 

Старши експерт в отдел „Създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри"

 

КЛАСИРАНЕ

на кандидатите в конкурса за длъжността старши експерт в отдел „Създаване и поддържане на кадастрална карти и кадастрални регистри“, дирекция „Геодезия, картография и кадастър“, специализирана администрация при АГКК.