Архив

Директор на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: директор на дирекция 

Административно звено: Дирекция „Геодезия, картография и кадастър“, специализирана администрация на Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Румен Василев Янков

Старши юрисконсулт в отдел „Правен”, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване”,

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: старши юрисконсулт

Административно звено: отдел „Правен“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, обща администрация при АГКК 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Мирослав Красимиров Митрев

Младши експерт "Създаване и поддържане на кадастъра", Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър – Бургас,

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Бургас, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Весела Христова Русева

Младши експерт "Създаване и поддържане на кадастъра", Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър – Ямбол,

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Ямбол, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Петя Райчева Дичева