Премини към основното съдържание

Младши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“ Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Бургас

Тип обява
Обява за работа
Статус на обява
Отворена

ИНФОРМАЦИЯ за допуснатите кандидати до конкурса

 

ИНФОРМАЦИЯ

 

за допуснатите кандидати до конкурса за длъжността

младши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“ в СГКК Бургас, специализирана администрация при АГКК.

 

 

           Конкурсната комисия, определена със заповед № РД- 13-75/1/ от 07.04.2021 г. на Изпълнителния директор на АГКК, реши:

 

           Допуснатите кандидати до конкурса за длъжността младши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“ в СГКК Бургас, трябва да се явят на тест на 26.04.2021 г. /понеделник/ от 13:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, на адрес: гр. София, ул. Мусала № 1.

           След 13:00 ч. няма да бъдат допускани кандидати.

Кандидатите да носят документ за самоличност.

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 26.04.2021 г. в 14.30 часа на посочения адрес.

 

В съответствие с разпоредбата на чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията взе решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста:

В теста кандидатите трябва да отбелязват със син химикал буквата на верния отговор, като я очертаят със знака „о“. 

         В теста кандидатите нямат право да поправят, дописват или изтриват вече избран отговор, както и да отбелязва  повече от един отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно. Липсата на отговор не носи точки. Максималният резултат, който може за бъде постигнат при правилно решен тест, е оценка 5,00. Минималният резултат за допускане до интервю е оценка 4,00 или правилен отговор на поне 15 въпроса от теста.

Скалата за оценка е следната:

При 19-20 правилни отговора – оценка 5,00;

При 17-18 правилни отговора – оценка 4,50;

При 15-16 правилни отговора – оценка 4,00;

По-малко от 15 правилни отговора – оценка неиздържал.

          Време за решаване на теста – 40 минути.

          Кандидатите получили оценка „неиздържал“ не се допускат до интервю.

          Интервюто ще съдържа въпроси за установяване в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността, в съответствие с критериите за преценка на кандидатите-Приложение No 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Минималният резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали интервюто – минимум оценка 4,00.

Крайният резултат на всеки кандидат е сбор от: оценката от теста, умножен по коефициент 3 и оценката от интервюто, умножена  по коефициент 5.

 

Изпитът ще се проведе при строго спазване на хигиенно - противоепидемичните мерки препоръчани от Националния оперативен щаб.

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:........../п/.........

                                                                                                                 ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс
за длъжност: младши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“ в СГКК Бургас, специализирана администрация при АГКК.

                 Конкурсната комисия, определена със заповед № РД-13-75(1)/ от 07.04.2021 г. на Изпълнителния директор на АГКК, реши: 

I.    Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Тефик Мустафа;
2. Никола Йонов;
3. Александра Петрова.
    
II.    Недопуснати до конкурса кандидати: 

  

 

Име, фамилия

Основание за недопускане

1

Кристина Георгиева

чл.20, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители -
Не са представени документи, които удостоверяват изпълнението на изискванията за наличието на висше образование в професионална област „Геодезия“.

2

Дафинка Куцарова

чл.20, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители -
Не са представени документи, които удостоверяват изпълнението на изискванията за наличието на висше образование в професионална област „Геодезия“.

3

Александра Сакалева

чл.20, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители -
Не са представени документи, които удостоверяват изпълнението на изискванията за наличието на висше образование в професионална област „Геодезия“.

4

Теодор Бакалов

чл.20, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители -
Не са представени документи, които удостоверяват изпълнението на изискванията за наличието на висше образование в професионална област „Геодезия“.

5

Георги Шурелов

чл.20, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители -
Не са представени документи, които удостоверяват изпълнението на изискванията за наличието на висше образование в професионална област „Геодезия“.

6

Дарина Костадинова

чл.20, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители -
Не са представени документи, които удостоверяват изпълнението на изискванията за наличието на висше образование в професионална област „Геодезия“.

7

Славина Топчиева

чл.20, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители -
Не са представени документи, които удостоверяват изпълнението на изискванията за наличието на висше образование в професионална област „Геодезия“.

8

Мирослава Тенчева

чл.20, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители -
Не са представени документи, които удостоверяват изпълнението на изискванията за наличието на висше образование в професионална област „Геодезия“.

                  III. Информационни източници, които кандидатите могат да ползват за подготовка:
1.    Закон за държавния служител;
2.    Закон за администрацията;
3.    Закон за геодезията и картографията;
4.    Закон за кадастъра и имотния регистър;
5.    Закон за устройство на територията;
6.    Закон за собствеността и ползването на земеделски земи;
7.    Наредба № 02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри;
8.    Наредба № 02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри;
9.    Наредба № 19 от 28 декември 2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри.

                           
                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: ......./п/..........     

                                     ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

Забележка:
В срок до 5 работни дни след обявяването на допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде публикувана информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса

 

Обява

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) за заемане на длъжността

 

Младши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Бургас, специализирана администрация при Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК),

 

с изисквания, както следва:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Професионален бакалавър по …..“;

1.2. Професионална област – Геодезия;

1.3. Минимален професионален опит – не се изисква;

1.4. Минимален ранг - V младши.

 

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 650 до 1600 лв. (за първа степен).

 

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:

Аналитична компетентност – събиране, обработване и анализ на информацията и предлагане на ефективни решения;

Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

Работа в екип – участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;

Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК;

Дигитална компетентност - знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

 

Кратко описание на длъжността:

- Подпомага началника на службата, главните и старши експерти при осъществяването на дейностите по кадастъра;

- Проверява изпълнението на съгласуваните от службата по геодезия, картография и кадастър проекти за ГММП и РГО;

- Проверява цифровия вид на КК и РГО чрез компютърните програми за контрол на АГКК;

- Извършва полски и канцеларски проверки на представяните от фирмите материали по договори за изработване на РГО и ККР;

- Извършва контрол, приемане и процедиране на материалите по Глава VI на ЗКИР и други.

 

4. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Решаване на тест;

4. 2. Интервю с кандидатите.

 

5. Необходими документи за участие в конкурс:

5.1. Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл. Към заявлението се прилагат:

5.2. Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДСл от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

 5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

 5.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина /при наличие на такъв/;

5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

6. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17:00 ч. на 02.04.2021 г.) в деловодството на АГКК - гр. София,                 кв. „Павлово“, ул. „Мусала“ № 1 или в СГКК Бургас, гр. Бургас, пл. „Ст. Стамболов“ № 120, ет. 1, по един от следните начини:

- лично от кандидата на посочения адрес;

- чрез пълномощник, като в този случай е необходимо да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

 - на имейл: Виж имейла..., като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.   

При подаване на заявленията - лично или чрез пълномощник, кандидатите се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случаите на подаване на документите по електронен път, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

 

7. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност се обявяват във фоайето в централното управление на АГКК, в СГКК Бургас и на интернет страницата на Агенцията - www.cadastre.bg.

 

8. Информация за конкурса се предоставя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси” на АГКК, на телефон 02/8188387.

 

Образци на заявление за участие в конкурса и на декларация могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions.

 

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или друг вид поща, няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите, както и информация за пречките за назначаване.

 

 

slogan bg