Архив

Младши експерт "Създаване и поддържане на кадастъра", Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър – Ямбол

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Ямбол, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Ива Николова Янева

Младши експерт в отдел „Финанси, счетоводство и проекти“

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт

Административно звено: отдел „Финанси, счетоводство и проекти", дирекция „Административно-правно и финансово обслужване, обща администрация на  Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Старши експерт СПК, Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър – Софийска област

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: СГКК Софийска област, специализирана администрация при

Агенцията по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Обява за Старши експерт "Геодезически дейности" (ГД)-СГКК Монтана

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: старши експерт „Геодезически дейности“

Административно звено: СГКК Монтана, специализирана администрация при

Агенцията по геодезия, картография и кадастър