Архив

Главен експерт „Геодезия“ в отдел „Геодезия и картография”, дирекция „Геодезия, картография и кадастър”

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Главен експерт „Геодезия“

Административно звено: отдел „Геодезия и картография“, дирекция „Геодезия, картография и кадастър“. 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Станислава Свиленова Вълчева

Старши експерт в отдел „Човешки ресурси, деловодно обслужване и връзки с потребители“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши експерт  

         Административно звено:отдел «Човешки ресурси», дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, обща администрация на  Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Обява за конкурс - Директор на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: директор на дирекция 

Административно звено: Дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, обща администрация на  Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Анелия Русева Генова

Младши експерт "Създаване и поддържане на кадастъра", Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър – Ямбол

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Ямбол, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Ива Николова Янева