Премини към основното съдържание

Младши експерт „Административно обслужване“ Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Пловдив

Тип обява
Обява за работа
Статус на обява
Отворена

ИНФОРМАЦИЯ

за допуснатите кандидати до участие в конкурс

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс
за длъжност: младши експерт „Административно обслужване“ в СГКК Пловдив, специализирана администрация при АГКК

                 Конкурсната комисия, определена със заповед № РД-13-76(1)/ от 07.04.2021 г. на Изпълнителния директор на АГКК, реши: 

I.    Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Дилян Коев;
2. Теодора Баджолова;
3. Магдалена Симеонова;
4. Милена Анчева;
5. Ивета Апостолова;
6. Таня Илиева;
7. Мирослав Павлов;
8. Любомир Минов;
9. Гергана Милева;
10. Атанас Атанасов;
11. Цветомира Виденова;
12. Марина Гайдева;
13. Евелина Филатова;
14. Надежда Спасова;
15. Тихомира Байчева;
16. Марияна Натова;
17. Иванка Апостолова;
18. Анелия Атанасова;
19. Катлина Дралчева;
20. Таня Бизерова;
21. Мартина Илиева;
22. Десияна Драгиева-Станимирова;
23. Пенка Моллова;
24. Димитричка Стоянова.
    
II.    Недопуснати до конкурса кандидати: 
       Няма.

                  III. Информационни източници, които кандидатите могат да ползват за подготовка:
1.    Закон за държавния служител;
2.    Закона за кадастъра и имотния регистър;
3.    Закон за геодезията и картографията;
4.    Административнопроцесуален кодекс;
5.    Наредба за административното обслужване;
6.    Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри;
7.    Наредба № 02-20-5 от 15 декември 2016 г. За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри;
8.    Наредба № 19 от 28 декември 2001 г. За контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри.

                           
                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: ......./п/.........    
                                     ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Забележка:
        В срок до 5 работни дни след обявяването на допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде публикувана информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.
 

Обява

 

 

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) за заемане на длъжността

 

Младши експерт „Административно обслужване“

Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Пловдив, специализирана администрация при Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК),

 

с изисквания, както следва:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Професионален бакалавър по …..“;

1.2. Професионална област – не се изисква;

1.3. Минимален професионален опит – не се изисква;

1.4. Минимален ранг - V младши.

 

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 650 до 1600 лв. (за първа степен).

 

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:

Аналитична компетентност – събиране, обработване и анализ на информацията и предлагане на ефективни решения;

Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

Работа в екип – участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;

Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК;

Дигитална компетентност - знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

 

Кратко описание на длъжността:

- Подпомага началника на службата и експертите в отдела при осъществяването на дейностите по кадастъра;

- Участва в административното обслужване с кадастрална информация, като спазва регламентите на Наредбата за административното обслужване;

- Извършва контрол, приемане и процедиране на материалите по Глава VI на ЗКИР, подадени в СГКК и други;

- Участва в създаването, организирането и съхраняването на досиетата на имотите в съответствие с нормативните изисквания;

- Изготвя извадки, справки, отчети и анализи, свързани с предоставяните административни услуги и други.

 

4. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Решаване на тест;

4. 2. Интервю с кандидатите.

 

5. Необходими документи за участие в конкурс:

5.1. Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл. Към заявлението се прилагат:

5.2. Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДСл от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

 5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

 5.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина /при наличие на такъв/;

5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

6. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17:00 ч. на 02.04.2021 г.) в деловодството на АГКК - гр. София,                 кв. „Павлово“, ул. „Мусала“ № 1 или в СГКК Пловдив, гр. Пловдив, пл. „Съединение“ № 3, по един от следните начини:

- лично от кандидата на посочения адрес;

- чрез пълномощник, като в този случай е необходимо да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

 - на имейл: Виж имейла..., като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.   

При подаване на заявленията - лично или чрез пълномощник, кандидатите се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случаите на подаване на документите по електронен път, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

 

7. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност се обявяват във фоайето в централното управление на АГКК, в СГКК Пловдив и на интернет страницата на Агенцията - www.cadastre.bg.

 

8. Информация за конкурса се предоставя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси” на АГКК, на телефон 02/8188387.

 

Образци на заявление за участие в конкурса и на декларация могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions.

 

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или друг вид поща, няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите, както и информация за пречките за назначаване.

 

 

slogan bg