Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

Приети са КККР за територията на район ТРИАДИЦА, СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СОФИЯ на основание чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър съобщава, че са приети КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ за територията на район ТРИАДИЦА, СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

В 30-дневен срок от обнародването в ДВ бр. 3/12.01.2016 г. (до 11.02.2016 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти (поземлени имоти, сгради, етажи в сгради, магазини и др.) пред Службата по геодезия, картография и кадастър София в изнесен офис в административната сграда на район ТРИАДИЦА, ул. „Алабин“ № 54, ет. 3, заседателна зала (стая 301).

 

ДВ, бр. 3 от 12.01.2016 г. - приети КККР за следните територии:

“Службата по геодезия, картография и кадастър – София съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за район „Триадица”, Столична община, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.”

Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област съобщава:

ОДОБРЕНИ КККР НА РАЙОН ИЗГРЕВ -ОБЛАСТ СОФИЯ-СТОЛИЦА

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) със Заповед № РД-18-95/18.12.2015 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър са одобрени КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ за територията на район ”ИЗГРЕВ” (без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № 300-5-23 от 17.04.2004 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра), Столична община, област София (столица).

В ДВ, бр. 2 от 08.01.2016 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на следните територии:

В ДВ, бр. 2 от 08.01.2016 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на следните територии:

       - Заповед № РД-18-89 от 11.12.2015 г. – за одобряване на КККР на урбанизираната територия на с. Голак,  общ. Костенец, област София;