Премини към основното съдържание

Одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот с идентификатори 56126.602.120, гр. Петрич

Тип обява
Стандартна обява

В ДВ, бр. 31 от 04.04.2014 г. е обнародвана Заповед № РД-18-6 от 18.03.2014 г на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен  имот с идентификатори 56126.602.120, гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград (във връзка с Решение № 541 от 12.04.2012 г. на Административния съд Благоевград, постановено по административно дело № 969/2011 г., Решение № 2174 от 06.12.2013 г. на  Административния съд Благоевград, постановено по административно дело № 599/2013 г.)

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 05.05.2014 г. вкл.) пред Административния съд Благоевград, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград, само по отношение на непълно, неточно или неправилно изпълнение на цитираните съдебни решения.

slogan bg