Одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 65334.300.1400, гр. Сандански

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 31 от 04.04.2014 г. е обнародвана Заповед № РД-18-5 от 18.03.2014 г на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен  имот с идентификатор 65334.300.1400, гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград (във връзка с Решение № 645 от 27.11.2010 г. на Административния съд Благоевград, постановено по административно дело № 692/2010 г.)

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 05.05.2014 г. вкл.) пред Административния съд Благоевград, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград, само по отношение на непълно, неточно или неправилно изпълнение на цитираното съдебно решение.