Заповед за откриване на производство по създаване на КККР за урбанизираната територия на с. Голак, землище с. Голак и на махали Гъола, Трите къщи, Вологарска, Бальова, Гергичка и Шуманска, землище с. Долна Василица...

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 31/04.04.2014 г. е обнародвана Заповед № 16-1/19.03.2014 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за откриване на производство за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираната територия на с. Голак, землище с. Голак и на махали Гъола, Трите къщи, Вологарска, Бальова, Гергичка и Шуманска,  землище с. Долна Василица, община Костенец, област София.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в ДВ, бр. 31/04.04.2014 г. (до 05.05.2014 г. вкл.), собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.