Премини към основното съдържание

Приети са кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлени имоти с идентификатори 02659.2234.18, 02659.2234.19, 02659.2234.1132, 02659.2234.1133 и 02659.2234.270

Тип обява
Стандартна обява

В ДВ, бр. 18 от 04.03.2014 г. е публикувана обява на СГКК София за приети кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлени имоти с идентификатори 02659.2234.18, 02659.2234.19, 02659.2234.1132, 02659.2234.1133 и 02659.2234.270, при което се засягат границите на съседните поземлени имоти с идентификатори 02659.2234.50, 02659.2234.1129 и 02659.2234.1074, гр. Банкя, район „Банкя”, Столична община (във връзка с Решение № 6583 от 3.12.2012 г. на Административния съд София-град, постановено по административно дело № 3413/2012 г.)

В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 03.04.2014 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред СГКК София, само по отношение на непълно, неточно или неправилно изпълнение на цитираното съдебно решение.

 

slogan bg