ДВ, бр. 26 от 21.03.2014 г. е публикувана обява за приети кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на с. Бенковски, община Мирково

Версия за печатВерсия за печат

Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, на основание  чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти на землището на с. Бенковски, община Мирково, област София, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обнародването в ДВ, бр. 26 от 21.03.2014 г. (до 22.04.2014 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти (поземлени имоти, сгради, етажи в сгради и др.) пред Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област.