Заповед № РД-18-4 от 25.02.2014 г на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлени имоти с идентификатори 56126.600.308 и 56126.600.3683 , гр. Петрич

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 27 от 25.03.2014 г. е обнародвана Заповед № РД-18-4 от 25.02.2014 г на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлени имоти с идентификатори 56126.600.308 и 56126.600.3683 , гр. Петрич, (във връзка с Решение № 1801 от 25.11.2011 г. на Административния съд Благоевград, постановено по административно дело 233/2011 г., Решение № 1711 от 16.10.2013 г. на Административния съд Благоевград, постановено по административно  дело 241/2013 г.  )

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 24.04.2014 г. вкл.) пред Административния съд Благоевград, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград, само по отношение на непълно, неточно или неправилно изпълнение на цитираните съдебни решения.