Одобрена КК и КР за територията на поземлени имоти с идентификатори 56126.600.308 и 56126.600.3683, гр. ПЕТРИЧ

Версия за печатВерсия за печат

На основание чл. 49, ал. 1 от ЗКИР, във връзка с Решение № 1801/ 25.11.2011 г. на АС- Благоевград, постановено по адм. д. № 233/ 2011 г. , Решение № 1711/ 16.10.2013 г. на АС- Благоевград, постановено по адм. д. № 241/ 2013 г., Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РД- 18-4/ 25.02.2014 г.  на ИД на АГКК, с която е одобрена  КК и КР за територията на поземлени имоти с идентификатори 56126.600.308 и 56126.600.3683, гр. ПЕТРИЧ.

Заповедта подлежи на обжалване в 30- дневен срок от обнародването й в `Държавен вестник` / ДВ– бр.  27/ 25.03.2014 г. / по реда на чл. 49, ал. 2 от ЗКИР пред Административния съд по местонахождението на имотите само по отношение на непълно, неточно или неправилно изпълнение на цитираните съдебни решения.