Премини към основното съдържание

Одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на на поземлени имоти с идентификатори 65334.90.699 и 65334.301.1404, гр. Сандански

Тип обява
Стандартна обява

В ДВ, бр. 31 от 04.04.2014 г. е обнародвана Заповед № РД-18-7 от 18.03.2014 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на на поземлени  имоти с идентификатори 65334.90.699 и 65334.301.1404, гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград (във връзка с Решение № 75 от 26.01.2011 г. на Административния съд Благоевград, постановено по административно дело № 711/2010 г.)

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 05.05.2014 г. вкл.) пред Административния съд Благоевград, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград, само по отношение на непълно, неточно или неправилно изпълнение на цитираното съдебно решение.

 

slogan bg