Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 65 от 28.07.2023 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 65 от 28.07.2023 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № КД-14-10 от 12.06.2023 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Полена и с. Сушица , община Симитли, област Благоевград.

Заповед № КД-14-13 от 14.07.2023 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Ветрен, с. Полковник Ламбриново, с. Професор Иширково, с. Смилец, с. Сребърна,  община Силистра, област Силистра. 
Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 28.08.2023 г., вкл.)

В ДВ, бр. 65 от 28.07.2023 г. е обнародвана Заповед № РД-18-101 от 06.07.2023 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Згориград, община Враца, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.
 

slogan bg