Премини към основното съдържание

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЕПТЕМВРИ, ГР. ВЕТРЕН, С. ВАРВАРА, С. ВЕТРЕН ДОЛ, С. СЕМЧИНОВО И С. СИМЕОНОВЕЦ ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА
ГР. СЕПТЕМВРИ, ГР. ВЕТРЕН, С. ВАРВАРА, С. ВЕТРЕН ДОЛ, С. СЕМЧИНОВО И С. СИМЕОНОВЕЦ
ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Съгласно сключен Договор № КД-1-80/20.12.2022г. от ИД на АГКК по обществена поръчка с предмет: „Създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на гр. Септември, гр. Ветрен, с. Варвара, с. Ветрен дол,
с. Семчиново и с. Симеоновец, община Септември, област Пазарджик“. Възложител: Aгенция по геодезия, картография и кадастър към
Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Изпълнител по договора е „ЗЕНИТ-ГЕО“ ЕООД.
График за геодезически измервания
➢ Съгласно Приложение № 8 към чл. 36, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието,
създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри-обн. ДВ. брой 72 от 2021 г.,
геодезическите измервания ще се извършат по метода на ГНСС и технологии, осигуряващи изискванията определени в чл. 18,
ал. 4 от Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. При този вид заснемане не се изисква присъствие на собственика.
➢ Геодезическото заснемане ще се извърши през м. Февруари 2024г., в дни подходящи за този вид измервания.
• ВАЖНО: Съгласно чл. 38, ал.1 т. 2 от ЗКИР и Заповед РД-16-83 от 21.12.2021г. на АГКК София, собствениците са длъжни да
означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с
актовете за собственост.
График за анкетиране и събиране на данни за собственост:
➢ Открита приемна в кметствaтa на гр. Септември, гр. Ветрен, с. Варвара, с. Ветрен дол, с. Семчиново и с. Симеоновец в
работно време;
➢ СГКК гр. Пазарджик, ул. ”Цар Шишман” №2, ет. 5;
НАСЕЛЕНО МЯСТО ДАТА
гр. Септември
19.02.24 – 28.02.24
(без събота и неделя)
гр. Ветрен 19.02.24 – 23.02.24
с. Варвара 05.02.24 – 08.02.24
с. Ветрен дол 05.02.24 – 08.02.24
с. Семчиново 12.02.24 – 15.02.24
с. Симеоновец 12.02.24 – 15.02.24
За улесняване на собствениците на недвижими имоти, те могат да изпратят своите нотариални актове или друг вид
документ за собственост на специално създаден имейл адрес от АГКК гр.София:
Виж имейла...
1. Копия на документи за собственост и скици на имоти, сгради и самостоятелни обекти в тях;
2. Данни за административен адрес на имота, сграда или обект;
Документите могат да бъдат предоставени лично от собствениците или от други лица, без да е необходимо заверено пълномощно.
НЕ СЕ СЪБИРАТ ОРИГИНАЛИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ!
• ВАЖНО: Всеки собственик, подал документи ще получи удостоверителен документ.
/чл. 38, ал. 3 от ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР (ЗКИР)/
Съгласувал…………………………… Управител:……………………
/инж. А. Юруков/ /инж. В. Кирова/
СГКК - гр. Пазарджик „ЗЕНИТ-ГЕО“ ЕООД
e-mail: Виж имейла... e-mail: Виж имейла...

slogan bg