Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 10 от 02.02.2024 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 10 от 02.02.2024 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: 
Заповед № РД-18-4 от 16.01.2024 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Бата, община Поморие, област Бургас.

Заповед № РД-18-5 от 16.01.2024 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Белодол, община Поморие, област Бургас.

Заповед № РД-18-6 от 16.01.2024 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Габерово, община Поморие, област Бургас.

Заповед № РД-18-7 от 16.01.2024 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Гълъбец, община Поморие, област Бургас.

Заповед № РД-18-8 от 16.01.2024 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Дъбник, община Поморие, област Бургас.

Заповед № РД-18-9 от 16.01.2024 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Козичино, община Поморие, област Бургас.

Заповед № РД-18-10 от 16.01.2024 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Косовец, община Поморие, област Бургас.

Заповед № РД-18-11 от 16.01.2024 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Порой, община Поморие, област Бургас.

Заповед № РД-18-12 от 16.01.2024 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Страцин, община Поморие, област Бургас.
Заповедите влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“.
 

slogan bg