Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 101 от 03.12.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 101 от 03.12.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № КД-14-110 от 15.11.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Гюргич, с. Дражинци, с. Дреновец, с. Ружинци и с. Черно поле, община Ружинци, област Видин.

Заповед № КД-14-111 от 17.11.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Бърдарево и с. Горен чифлик, община Долни чифлик, област Варна.

Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 04.01.2022 г., вкл.)

В ДВ, бр. 101 от 03.12.2021 г. е обнародвана Заповед № РД-18-73 от 17.11.2021 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 68134.1607.7083 в гр. София, район Студентски, община Столична, област София(столица).

Заповедта влиза в сила от деня на обнародването ѝ  в „Държавен вестник“.

slogan bg